Adatkezelési szabályzat


Adatkezelési tájékoztató 

www.ehsglobal.hu honlapot EHS Global Kft.  (székhely:2534 Tát, Fő út 166 .; adószám: 24752938-21-1 ; e-mail: info@ehsglobal.hu) (továbbiakban „Adatkezelő”) nyújtja az oldalon elérhető szolgáltatásokat. EHS Global Kft. ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok érdekében megtett szervezési, technikai intézkedéseiről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a https://ehsglobal.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ oldalon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

Az Adatkezelő elérhetőségei

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Adószám: 24752938-21-1

Telefonszám: +36-70/3349-835

E-mail: info@ehsglobal.hu

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):
  1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö̈bb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

Adatkezelés köre, célja, jogalapja, a személyes adatok tárolásának időtartama, valamint az érintettek jogai

 1. A ehsglobal.hu oldal használata

Érintettek köre:

A www.ehsglobal.hu oldalt, cikkeket és egyéb a weboldalon található oldalakat megtekintő látogatók.

Személyes adatok köre:

IP-cím, látogatás időpontja, meglátogatott oldal, böngésző fajtája, helység

Adatkezelés célja:

Látogatottsági adatok nyújtása az érintettek szokásainak marketing célú elemzéséhez, mint leglátogatottabb oldalak, cikkek.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

Az adatok kezelője kizárólag az Adatkezelő, aki az e tájékoztatóban foglaltakat szem előtt tartva kezeli az adatokat.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Látogatástól számított 60 nap.

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 1. Hírlevélre történő regisztrálás a ehsglobal.hu oldalon:

Érintettek köre:

A www.ehsglobal.hu oldalon hírlevélre regisztráltak.

Személyes adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím

Adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, azonosítás, reklám tartalmú hírlevelek küldése, hírlevelek nyomon követése, elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról, direkt marketing alapú hírlevelek kiküldése.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Adószám: 24752938-21-1

Telefonszám: +36-70/3349-835

E-mail: info@ehsglobal.hu

Feladata: A www.ehsglobal.hu oldal technikai hátterének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 2. Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 3. Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 4. Az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszamondásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja elindítani:

 1. Leiratkozást a hírlevelek láblécében található Leiratkozás linkre való kattintással.
 2. E-mail útján: info@ehsglobal.hu
 3. Postai úton: 2534 Tát, Fő út 166 .

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 1. Reklámmegjelenés megrendelése

Érintettek köre:

www.ehsglobal.hu oldalon megjelenő reklámhirdetést megrendelők.

Személyes adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, adószám, ország, irányítószám, város, cím, igényelt szolgáltatás(ok), megrendelés időpontja, szolgáltatás lejárati dátuma, IP cím

Adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, azonosítás, számlázás, igényelt médiamegjelenés(ek) biztosítása érintett számára, elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként nyújtott szolgáltatásokról.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Adószám: 24752938-21-1

Telefonszám: +36-70/3349-835

E-mail: info@ehsglobal.hu

Feladata: www.ehsglobal.hu oldal technikai hátterének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb az utolsó lejárt médiamegjelenést követő három évig.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 2. Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 3. Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 4. Az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszamondásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja elindítani:

 1. E-mail útján: info@ehsglobal.hu
 2. Postai úton: 2534 Tát, Fő út 166 .

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 1. Az ehsglobal.hu  oldalon használt cookie-k (sütik) kezelése

Érintettek köre:

www.ehsglobal.hu oldalt látogató valamennyi érintett.

Személyes adatok köre:

IP cím, dátum, időpont, meglátogatott oldal.

Adatkezelés célja:

Látogatók azonosítása és nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Adószám: 24752938-21-1

Telefonszám: +36-70/3349-835

E-mail: info@ehsglobal.hu

Feladata: www.ehsglobal.hu oldal technikai hátterének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adott munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, de böngészőnként ennek helye változhat.

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 1. GOOGLE ANALYTICS
 2. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 3. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 4. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 5. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhíjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google által alkalmazott irányelvek:

 1. Közösségi oldal

Érintettek köre:

https://www.facebook.com/EHSglobal/ oldalt kedvelők (lájkolók).

A személyes adatok köre:

Érintett neve és nyilvános profilképe.

Adatkezelés célja:

Informatikai hírek megosztása, weboldal megosztása, szolgáltatások, akciók ismertté tétele, a weboldal népszerűsítése.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

Adatkezelő:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Facebook az érintettek adatait a saját adatkezelési irányelveinek megfelelően végzi, melyek elérhetőek a következő linken:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről.

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem kedveli (lájkolja) a közösségi oldalt.

 1. Telefonos kapcsolatfelvétel

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

Személyes adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel dátuma, kapcsolatfelvétel tárgya.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Feladata: www.ehsglobal.hu oldal technikai hátterének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 2. Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 3. Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 4. Az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszamondásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja elindítani:

 1. E-mail útján: info@ehsglobal.hu
 2. Postai úton: 2534 Tát, Fő út 166 .

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 1. Egyedi árajánlat kérése

Érintettek köre:

www.ehsglobal.hu oldalon egyedi árajánlatot kérő érintettek.

Személyes adatok köre:

Név, e-mail cím, dátum, IP cím, kapcsolatfelvétel tárgya.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személyei:

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva a jelen adatvédelmi alapelveket.

Adatkezelő:

EHS Global Kft.

Székhely: 2534 Tát, Fő út 166 .

Feladata: www.roharsoft.hu oldal technikai hátterének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelés az ügylet lezárása után 30 napig tart, de legfeljebb a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek megfelelő ideig.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 2. Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 3. Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 4. Az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszamondásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelés elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja elindítani:

 1. E-mail útján: info@ehsglobal.hu
 2. Postai úton: 2534 Tát, Fő út 166 .

További tájékoztatás:

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

 1. Fentiektől eltérő, egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekről az Adatkezelő az érintett személlyel történő kapcsolatba lépéskor ad tájékoztatást az érintett részére.

Igénybe vett további adatfeldolgozók

 1. Tárhely szolgáltató, e-mail levelezés technikai biztosítása

Az Adatkezelő tárhely szolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

Szolgáltató adatai:

Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Adószám: 14992511-2-02

E-mail: info@domain-tarhely.net

Adatkezelési tájékoztató elérése:

https://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.php

Érintettek köre:

A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

Kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés célja:

A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 1. Könyvelő

Szolgáltató adatai:

 

Adatkezelési tájékoztató elérése:

A könyvelőtől e-mailben vagy postai úton (!), papír alapon lehet kikérni.

Érintettek köre:

A fizetős szolgáltatást az Adatkezelőtől igénybe vevők.

Kezelt adatok köre:

Az érintettek által megadott, az ügylet lebonyolításához szükséges adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés, de legfeljebb az ide vonatkozó törvényben foglalt ideig (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 2. Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
 3. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 4. Postai úton: 2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 9.
 5. E-mailen keresztül: info@roharsoft.hu

A hírlevélről való leiratkozás a fentieken túl a hírlevélben található leiratkozó linken automatikusan elvégezhető.

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 2. Postai úton: 2534 Tát, Fő út 166 .
 3. E-mailen keresztül: info@ehsglobal.hu
 4. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 5. Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

További tájékoztatás az adatkezeléshez

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani az érintett számára.

Különleges adatot nem kérünk és nem tartunk nyilván, azt harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek általános jogai

 1. Érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett a kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül meghatározott feltételek esetén.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy;
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokkal elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 1. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említette rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő intézkedési határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatvédelem, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, hogy az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését

Adatvédelmi incidens jelentése felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Alkalmazott jogszabályi előírások

Jelen tájékoztató során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 2. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 4. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)
 6. évi XC. törvény – az elektronikus információszabadságról
 7. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a)
 8. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 9. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016 április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről